Arabistan (Al ahwaz)-Türk

Friday, March 29, 2013


شرحي برگذ شته طايفه لركي و تاريخچه هفتكل

بنام خدا                   
 (معرفی روستاها و اقلیم شناسی)
شرحي برگذ شته طايفه لركي و تاريخچه هفتكل :

مقدمه:

قبل از اينكه انسانها را از حيث موقعيت اجتماعي رده بندي نمايند لازم به ذكر است كه همه ما انسانها از يك مبدا بوده و جملگي بندگان حقير خداوند مي باشيم لذا طبقه بندي جامعه، ازحيث موقعيت اجتماعي ،مايه تفاخروياتحقيركسي به شمارنمي آ يد بلكه خودشرح تاريخ گذشتگان است كه هركس موقعيت اجدادي ونژادي خويش را بهتربشناسد.
 
طايفه لركي كه بالغ بر22تيره مي باشدوواژه لركي كه درواقع همان واژه تركي ،ايلركي به معناي جلوداروپيشرومي باشد ،زيراباتوجه به نوع وبافت زندگي عشايري،جابجايي وكوچ، مرزخاصي رابراي عشايرقائل نمي نموده وتعداد كثيري تيره هاي طوايف ايل قشقائي ازجمله ايلركي ها، پاي رافراترازحريم استان فارس نهاده وبدلايل گوناگون كه گاها جنبه اقتصادي داشته وبدنبال مراتع غني تروپربارازموطن واقعي خويش كه همان استان فارس بوده كوچ نموده وتاحداستانهاي چهارمحال، اصفهان،خوزستان،وبوشهرپيش رفته اندويابه دلايل سياسي واجتماعي كه ناشي ازجورخوانين وقت بوده است مبادرت به كوچ نموده اند لذا با استفاده به تاريخ پانصد ساله خوزستان ،تعدادپنجهزارخانوارازعشايرايل قشقائي ازايل بريده وبه سمت استانهاي مجاورمهاجرت نموده اندازجمله مهاجرين اوليه،لركي هابوده اندكه شامل تيره هاي ،اولاد،اولادغني ،حاجي آغائي ،حاجي خسروي،حاجي بهبودي ،آقاياري، خيرالهي ،جهانگيري ،حاجي علي ويسي ،كلبي،ديگرلي،جليلي (جلاليان)بوربور،رحيمي صوفي،حسن نوروزي ،قليچي ،محمدتركي ،عليخاني ،وعبدالعلي بوده است كه ازميان تيره هاي اولاد،حاجي آغايي،حاجي خسروي ،وحاجي بهبودي اصالتاعرب زبان بوده وخودرانوادگان مالك اشترنخعي صحابه بزرگ حضرت علي (ع)ميدانندودوتيره ديگربنامهاي صوفي وحسن نوروزي هم ،فرزندان شخصي عرب زبان بوده اندامامادرآنان ترك قشقايي بوده است ،يكي ديگر ازتيره هاي طايفه لركي ،جليلي هاياجلاليان است كه اصالتا لرزبان بوده اوشامل تيره هاي جليلي ،خليلي ،آل احمدي ،منجي وبارزي وطهماسبي مي باشد كه مجموعه آنهاطايفه جانكي راتشكيل ميدهدكه موطن اصلي آنان خوني ميرزاولردگان دراستانهاي چهارمحال بوده است وتيره جليلي هاياجلاليان فرزندان رئيس عباس ورئيس بومن بوده اندكه تعدادي ازآنان جلاليان وتعدادي ديگرتحت نام عباسي لقب گرفته اندوپيشوندرئيس كه درواقع خاص منطقه سروستان فارس وتنگستان استان بوشهربودهه وبه نام بزرگان آنان اطلاق مي شوده است0                                                                                            

حدودقريب يكصدسال پيش شخصي بنام حاجي گرگعلي اولادكه بزرگ طايفه لركي بوده تمامي اين تيره ها ي پراكنده راگردهمجمع آوري نموده وضمن تشكيل طايفه لركي ،منطقه سبزكوه دراستان چهارمحال راييلاق آنان ،ومنطقه ابولفارس درحوالي شهرستان بهبهان قشلاق زرخريدآنان قرارداده است.ودراين اثنادوحادثه بزرگ روي ميدهدازجمله اينكه هنگامي كه عشايرطايفه تركي درحوالي هفتكل كنوني درحال قشلاق بسرمي بردندموردتهاجم هشت سارق قرارمي گيرندكه شخص حاجي گرگعلي تعدادهفت تن ازآنان راكشته ونفرهشتم رابه عنوان قاصدروانه مي نمايدلذاازآن تاريخ به بعدبه مناسبت اين حادثه تعدادهفت قطعه سنگ بزرگ به عنوان كل يا نشانه  درمقتل آنان درمحل كوي بلندي برزمين نشانده مي شودپس ازآن نام هفتكل به عنوان يك مكان جغرافيايي جايگاه خويش رادرجغرافياي ايران زمين پيدامي نمايدحادثه ديگراينكه درشهريور 1320كه اوضاع مملكت نابسامان وآشفته بوده ودر اوائل حكومت پهلوي  دستور جمع آوري وضبط  تمامي اسلحه هاي روستاييان
وعشاير صادر مي گردد وماموراني با نام نشان مخصوص ،مسئوليت اين كار را برعهده مي گيرند ،وطايفه لركي هم به دليل داشتن روحيه صلح جويي وصلح طلبي ،تمامي سلاحهاي خويش راتحويل ماموران دولتي مي دهند وچون كل طايفه خلع سلاح مي شوند لذا مورد تهاجم عده اي مهاجم واقع مي گردند تا بدانجا كه كل اموال آنان شامل بزوگوسفند و ساير احشام به يغما مي رود وطايفه از آن حالت انسجام خويش خارج مي شود وبعد ازحفردومين چاه نفتي كشور، درروستاي نمره دو هفتكل واستخراج نفت واستقرار شركت نفت در منطقه ،دوران مدنيت وشكوفايي هفتكل آغاز مي گرددتا بدان حد كه پاريس ايران لقب مي گيرد وافراد طايفه اكثرا جذب محيط كار وشركت نفت ميگردند ودر شهرهاي هفتكل،اميديه،مسجدسليمان،گچساران مشغول به كار مي گردند وعده اي ديگر به امورات كشاورزي ودامداري اشتغال مي ورزند كه درشهرهاي باغملك،رامهرمز،ايذه وهفتكل ساكن مي باشند.ادرات دولتي درهفتكل تشكيل ودواير مربوط به آنها شكل مي گيرد .بعد از تخليه شركت نفت در سالهاي 43-1342تيپ سه مراغه درسال1348به دليل نزاعي كه ميان كشور ايران وظفار بوجود آمده بود،به هفتكل نقل مكان نموده ودراماكني كه پيش از اين در اختيار شركت نفت بوده مستقر ميگردند ،حضور ارتش درمنطقه اثرات مثبت ومطلوب اقتصادي داشته است زيرا به تبع نيازهاي اساسي آنان ،مشكلات ونيازهاي ساير مردم غير نظامي هفتكل هم مرتفع ميگردد وتنها بيمارستان بخش با مساعدت وهمكاري فرماندهي وقت پادگان ،احداث وبنا مي گردد وچون جمعيت بخش به حدنصاب نرسيده مع الاسف تاكنون ارتقاء نيافته ودر حد بخش باقي مانده است وامورات شهر تاكنون توسط بخشداري اداره مي گردد واز حيث اقتصادي اكثر قريب به اتقاق مردم هفتكل بي بضاعت وفقير ميباشند وهيچ گونه زمينه مساعدي جهت اشتغال آنان و به خصوص نسل جوان وجود ندارد .بيكاري جوانان وسردر گمي آنان وگرايش به مواد مخدر ، شرايط راآن چنان تيره وتار نموده به طوري كه متاسفانه هفتكل داراي بالاترين درصد خودكشي وبيكاري در استان بوده است .
با تشكيل دادگاه عمومي وحضور قاضي محترمي كه عزم جدي درامر مبارزه با مواد مخدر ومفاسد اجتماعي دارند وضعيت رو به بهبودي است هر چند مشكل اساسي نداشتن  شغل وبيكاري جوانان است .اكثر افراد متمكن ساكن در هفتكل هم به دليل فقدان هر گونه  تسهيلات و امكانات رفاهي ،به مركز استان مهاجرت نموده وساليانه تعدادكثيري ازمردم باتمام دلبستگي ها وخاطراتي كه دراين شهردارند ناگزير ترك وطن كرده وبه اميد وضع بهتر ،ازهفتكل ميروند كه اين امر موجب ركود هر چه بيشترمنطقه گرديده است .اميد است  باعنايت دست اندر كاران و مسئولين استاني وكشورمساعدتي ويژه جهت پويايي ورونق اين بخش محروم صورت گيرد.    
                                                                             
  مهراب جلاليان   
 

Home [Powered by Blogger]